energikartlaggning-bild

Energikartläggning

Metodisk genomgång av ett företags faktiska energianvändning i syfte att statusbestämma och optimera företagets energianvändning samt identifiera förbättringsåtgärder med avseende på energieffektivisering, ekonomi och miljöpåverkan (klimatpåverkan).

En energikartläggning bör definieras enligt följande:
- Energiflöden in- och ut genom företaget
- Identifiering av huvudenergianvändare
- Presentation av årgärdspaket baserat på beräkningar gjorda på energiflöden
- Kostnadsuppskattningar av dessa åtgärder

enerrgikartlaggning-bilder